teisipäev, 12. mai 2020

Eelteade: XLVII matemaatikaõpetajate päevad

Järgmised matemaatikaõpetajate päevad toimuvad  toimuvad 13.-14. novembril 2020 Jõgeval ja Kuremaal.

Kutsume päevadest osa võtma ning ettekannetega esinema või töötubasid juhatama matemaatika- ja informaatikaõpetajaid, kõrgkoolide õppejõude, õppekava rakendumise uurijaid ja teisi matemaatikaharidusest huvitatud isikuid.

Ettekannete ja töötubade soovitatav temaatika:
1. Õppekava rakendamise kogemused.
2. Välishindamisest ja matemaatika riigieksami olevikust-tulevikust.
3. Valikkursuste ja teiste ainekava rikastavate teemade käsitlemise ning tunnivälise ainealase tegevuse korraldamise kogemused.
4. Infotehnoloogia kasutamise kogemused matemaatikaõpetuses.
5. Õpilaste uurimistööde juhendamise kogemused.
6. Uue õppekirjanduse, õppevahendite, -meetodite jms ideede ja taotluste tutvustamine.
7. E-ülesannete loomine.

8. Matemaatika õpetamise kogemustest  e-õppe tingitingimustes.
Loomulikult ootame ka teisi matemaatikaõpetust käsitlevaid ettekandeid.

Sooviavaldusi ettekandeks ootame hiljemalt 15.juuniks 2020. a.
Selles palume märkida autori(te) ees- ja perenimi, töökoht, e-posti aadress, ettekande temaatika (võimalusel pealkiri) ning selleks soovitav esitlusaeg.

Kui soovite avaldada artikli ka kogumikus "Koolimatemaatika XLVII", palume lisada artikli planeeritav maht. Artikli vormistamise nõuded saadetakse soovijatele täiendava e-kirjaga.
Artiklite esitamise tähtaeg on 10. september.

Teade soovist esineda ettekandega palume saata e-posti aadressil
hannes.jukk@ut.ee

Täiendav info

Korralduslikud küsimused: Eha Kuld eha.kuld@mail.ee
Ettekanded ja artiklid: Hannes Jukk hannes.jukk@ut.ee

Kutse veebipõhisele koolitusele "IKT vahendite kasutamine matemaatikaõppes"

Head matemaatikaõpetajad!


Ootame teid 1. okt-30. nov 2020 toimuvale veebipõhisele koolitusele "IKT vahendite kasutamine matemaatikaõppes".  Koolitus toimub TÜ Moodle keskkonnas. Õppimist toetavad kirjalikud juhendid, videod ja mõned online tunnid. Koolitajateks on Sirje Pihlap (TÜ), Liis Mardi (Mart Reiniku Kool) ja Rita Postov (Mustvee Kool).
Kursuse sisu: 
1) Programmi GeoGebra võimalused erinevate matemaatika teemade õpetamisel. 
2) Geogebra uus vahend GeoGebra klassiruum, kus õpetaja saab jälgida kõigi õpilaste tööd oma arvutist. 
3) Desmos.teacher keskkond õppetöö toetamisel ja interaktiivsete õppematerjalide koostamine selles keskkonnas; 
4) Ekraanivideode koostamine ja töötlemine.

Täpsem info ja registreerumine: https://koolitus.edu.ee/training/4014.

Koolitust toetab ESF ja Eesti Vabariik, seega koolis töötavale õpetajale on koolitus tasuta.

Sirje Pihlap

TÜ matemaatika ja statistika instituut
matemaatikahariduse keskus