teisipäev, 21. juuni 2011

EELTEADE - XXXVIII matemaatikaõpetajate päevad

Lääne-Virumaa matemaatikaõpetajad ja
TÜ Matemaaatika instituudi koolimatemaatika keskus
korraldavad 11.-12. novembril 2011
XXXVIII MATEMAATIKAÕPETAJATE PÄEVAD
Rakveres.

Päevadest on kutsutud osa võtma ning ettekannetega esinema
või töötubasid juhatama matemaatika- ja informaatikaõpetajad,
kõrgkoolide õppejõud, õppekava koostajad ja kõik teised
asjast huvitatud isikud.

Ettekannete ja töötubade soovitatav temaatika:

1. Rahvusvaheline võrdlusuuring Pisa.

2. Uue õppekava rakendumisega seotud probleemistik.

3. Matemaatika riigieksami minevikust, olevikust ja tulevikust.

4. Matemaatika ainekava ainealaste ja praktilis-rakenduslike
taotluste realiseerimise kogemused (aine erinevate sisuvaldkondade
käsitlemise teoreetilised ja praktilised küsimused, koolimatemaatika
sidumine selle rakendusvõimalustega igapäevaelus jt).

5. Ainekava rikastavate teemade käsitlemise ja tunnivälise ainealase
tegevuse korraldamise kogemused.

6. Arvutite kasutamise teoreetilised ja praktilised küsimused
matemaatikaõpetuses.

7. Õppekirjandus koolimatemaatikas jm õpet toetavad õppevahendid.

Loomulikult ootame ka teisi matemaatikaõpetajaid huvitavaid probleeme
käsitlevaid ettekandeid.

Sooviavaldusi ettekandeks ootame 30. juunini 2011.
Selles palume märkida autori(te) ees- ja perenimi, töökoht,
e-posti aadress, ettekande temaatika (võimalusel pealkiri) ning
selleks vajalik esitlusaeg (minutites).

Kui soovite avaldada artikli ka kogumikus "Koolimatemaatika XXXVIII",
palume lisada artikli planeeritav maht.

Artikli vormistamise nõuded on lisatud e-kirjale.
Artiklite esitamise esmaseks tähtajaks on 31. juuli,
(kui artikli autor tunneb artikli sisulise või tehnilise
konsultatsiooni vajadust)
soovitatavaks tähtsajaks on 15. august ja
viimaseks esitusajaks on 1. september 2011.

Artikleid ootame nii elektroonsel kujul kui ka paberkandjal.
Täpsem informatsioon päevade kava ja osavõtuks registreerimise kohta
avaldatakse uue õppeaasta algul.

Teade soovist esineda ettekandega palun saata arvutiposti aadressil:
Katrin.Kokk@ut.ee või kkokk@ut.ee


Katrin Kokk
TÜ MI Koolimatemaatika keskus
J. Liivi 2-223, Tartu Ülikool, Tartu 50409