kolmapäev, 14. juuni 2017

XLIV MATEMAATIKAÕPETAJATE PÄEVAD


Jõhvis ja Toilas  10. - 11. novembril 2017

Päevadest kutsume osa võtma ja ettekannetega esinema ning huvilistele töötubades tegevust pakkuma matemaatika- ja informaatikaõpetajaid, kõrg- ja ülikoolide õppejõude, haridus- ja teadusministeeriumi ja SA Innove matemaatika õpetamisega tegelevaid spetsialiste ning teisi matemaatikahariduse käekäigust huvitatud isikuid.
Ettekannete ja töötubade soovitatav temaatika:

1) E-tasemetöödest ja muudest õpilaste teadmiste elektroonilise kontrollimise katsetest.
2) Matemaatika riigieksamitest, nende olevikust ja tulevikust.
3) Matemaatika õpetajatest ja õpilastest. Muutustest teadmistes, hoiakutes, tööstiilis. Muutuste mõjust matemaatika õpetamisele ja õppimisele.
4) Valikkursustest ja läbivatest teemades ainekavas. Matemaatika seostest teiste õppeainete ja igapäevase eluga.
5) Infotehnoloogia kasutamise võimalustest, kogemustest ja tagajärgedest.
6) Õpilaste loomingulistest töödest ja uurimustöödest koolides. Probleemid, näited, esimesed juhendamise ja kaitsmise kogemused.
7) Uue õppekirjanduse, uute õppevahendite, õppemeetodite jms tutvustamine.

Loomulikult ootame ka teisi matemaatikaõpetusega seotud ettekandeid, näiteks avastusõppest, defineerimisest ja tõestamisest, robootikast jne.

Sooviavaldusi ettekandeks ootame hiljemalt 1. septembriks 2017. a.
Selles palume märkida autori(te) ees- ja perenimi, töökoht, e-posti aadress, ettekande temaatika (võimalusel ka pealkiri) ning selleks soovitav esitlusaeg.
Kui soovite avaldada artikli ka kogumikus "Koolimatemaatika XLIV", palume lisada artikli planeeritav maht. Artikli vormistamise nõuded (need ei erine kogumiku „Koolimatemaatika“ eelmiste aastate nõuetest) saadetakse soovijatele täiendava e-kirjaga.
Artiklite esitamise esmane tähtaeg on 1. juuliviimane tähtaeg on 1. oktoober 2016.
Osavõtuks registreerimine algab septembri alguses. Siis seatakse paika ka päevade orienteeruv kava.
Teate soovist esineda ettekandega palume saata (hiljemalt 1. septembriks) e-posti aadressiltonu.tonso@tlu.ee

Korraldajate nimel

Helika Toikka, (Ida-Virumaa matemaatika ainesektsiooni juht)

Tõnu Tõnso (Tallinna Ülikool, artiklite kogumiku toimetamine)
(tonu.tonso@tlu.ee) tel 56699247

Hannes Jukk, Tartu Ülikooli esindaja, tel 58053736