laupäev, 10. märts 2018

Ülesannete koostamise võistlus õpilastele

Põhikooli, keskkooli või kutsekooli õpilane, bakalaureuseõppe tudeng!                      

Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituut ning  Statistikaamet kutsuvad osalema

STATSITIKAÜLESANNETE KOOSTAMISE VÕISTLUSEL

Koosta ülesandeid, mis aitavad kooliõpilastel andmete ja statistika abil tundma õppida Eestit ja tema positsiooni maailmas. Esita küsimusi Eesti inimeste, ühiskonna ja looduse kohta. Leia vastuseid andmebaasidest.
Registreeru võistlusele hiljemalt 31. märtsiks https://goo.gl/forms/ZyGPasS3aMJpiQHH3. Esimesele 50-le registreerunule (soovi korral koos juhendajaga) kindlustatakse osavõtt aprillis toimuvast koolitusest Tartus või Tallinnas, kus tutvustatakse andmebaase ja võistluse tingimusi.

VÕISTLUSTÖÖD

Esita võistlusele ülesandeid, milles tuleb kasutada andmebaasidest saadud reaalseid andmeid ning matemaatikat ja statistikat erinevate eluvaldkondade probleemide lahendamiseks. Vali Sulle ja eakaaslastele huvipakkuvad probleemid. Ülesanded  peaksid sobima põhikooli kolmanda kooliastme või keskkooliastme erinevate ainete koolitundidesse või kodutöödeks.
Võistlustöö sisaldab
1) Elulise probleemi kohta koostatud ülesannet, milles on lühike, kuid ammendav probleemi kirjeldus, ülesande püstitus ning üks või mitub uurimisküsimust.
2) Ülesande lahendust, milles on toodud
a. õiged vastused (arvude, valemite, teksti või diagrammidena) ,
b. lahenduskäigu kirjeldus;
c. lahendamise juhend: sh vajalikud IT-vahendid, veebiaadressid, matemaatilised mõisted ja protseduurid;
d. lahendamiseks vajalik aeg;
e. hindamisjuhend;
f. autori kommentaarid õpetajale ja õpilasele lahendamise kohta (soovi korral).
g. ülesandes kasutatud andmete leidmise, selekteerimise ja allalaadimise juhend. Kui andmed ei ole internetist vabalt kättesaadavad, siis tuleb lisada ka andmefail.

TÖÖDE ESITAMINE

Võistlustööde esitamise tähtaeg on 31.mai 2018
Tööd tuleb üles laadida Google vormi kaudu: https://goo.gl/forms/0NXPH6MIdZf0OxOn1
NB! Failide üleslaadimiseks peab teil olema Google konto.
Võistlustöö esitamine
1. Sisetage Google vormi andmed autori ja juhendaja kohta
Võistlustööl võib olla kuni 3 autorit. Mitme autori korral kirjutage kõigi autorite andmed komadega eraldatult samadele väljadele.
2. Laadige üles fail, mis sisaldab ülesannet ja lahendust - Word vm  tekstifail.
Faili nimes olgu esimese autori nimi ja ülesande number: Eesnimi_Perenimi_ yl-1 (juhuks kui sama autor esitab mitu ülesannet).
3. Laadige üles andmete fail (kui andmed ei ole veebis) - Excel vm tabelarvutusfail.
Faili nimes olgu esimese autori nimi ja ülesande number:
 Eesnimi_Perenimi_ yl-1_andmed.

VÕISTLUSTÖÖDE HINDAMINE

Võistlustöid hindab žürii, kuhu kuuluvad matemaatika ja statistika asjatundjad ning õpetajad. Hindamine toimub eraldi põhikooli, keskkooli (kutsekooli) ja ülikooli astmes.
Hindamisel arvestatakse:
Vastavust juhendile (sh sihtgrupile sobiv raskusaste, koolitunniks sobiv pikkus, jm)
Asjakohast probleemivalikut;
Lahenduse matemaatilist korrektsust; kasutatud meetodite mitmekesisust;
Probleemilahendamise metoodika kasutamist,
Uurimisküsimuste formuleerimist ja mitmekesisust (võimaldavad eri tüüpi vastuseid);
Keelekasutust ja vormistamise kvaliteeti
Korrektset viitamist, sh autoriõiguste arvestamist.

Tulemused avaldatakse Statistikaameti kodulehel 15. juuniks 2018.

Iga kooliastme paremaid autasustatakse.

Parimate võistlustööde esitajad kutsutakse septembris  pidulikule seminarile ja autasustamistseremooniale.

ÕPI ANDMETEST TEADMIST LOOMA ning AITA KA TEISTEL SEDA ÕPPIDA!
REGISTREERU VÕISTLUSELE!

Täiendav info: sirje.pihlap@koolistatistika.ut.ee

     


teisipäev, 10. oktoober 2017

Koolitused kirjastuselt Maurus

Koolitused „Veebipõhised vahendid matemaatika tööraamatute ja töövihikute ülesannete lahendamiseks“ sügisvaheajal Tallinnas, Tartus, Viljandis, Pärnus ja Haapsalus

Mauruse matemaatika materjale tutvustavatel koolitustel keskendume seekord veebipõhiste vahendite kasutamisele. Koolitused toimuvad 25. oktoobril kell 10–12 Tallinnas, 26. oktoobril kell 9–11 Tartus ja kell 14–16 Viljandis ning 27. oktoobril kell 9–11 Haapsalus ja kell 14–16 Pärnus. Koolitab Mauruse töövihikute ja tööraamatute põhiautor Allar Veelmaa.

Koolituse esimeses pooles keskendutakse töövihikute ja -raamatute tutvustusele, koolituste teine pool on pühendatud töövihikute juurde käivatele veebipõhistele lisamaterjalidele. Ühtlasi antakse ka soovitusi, kuidas kasutada GeoGebrat ja WolframAlphat ülesannete lahendamisel või lahenduste kontrollimisel. Koolitusel lahendatakse ülesandeid töövihikutest ja tööraamatutest.

Lisainfo ja registreerumine siin: https://goo.gl/x4VcSm

Kõik Mauruse koolitused on tasuta, soovijatele ka koolitustunnistus!

teisipäev, 3. oktoober 2017

XLIV matemaatikaõpetajate päevad

10.-11.novembrini 2017 toimuvad XLIV matemaatikaõpetajate päevad Jõhvis ja Toilas.

Registreerida palume hiljemalt 16.oktoobriks 2017 aadressil 
Kohtade arv on piiratud!

Osalustasu on 95 eurot (lisandub ööbimistasu), mis kanda arvele:
                                  saaja: EESTI MATEMAATIKA SELTS,
                                  konto: EE522200001120072904 Swedbank AS,
                                  selgitus: matemaatikaõpetajate päevad

esmaspäev, 17. juuli 2017

Viimsi Kool otsib oma meeskonda II ja III kooliastme matemaatikaõpetajat

Oled oodatud nooruslikku ja innovaatilisse
meeskonda, kus sellest õppeaastast alustab uue koolijuhina Ene Koitla.
Ootan sinu CV koos dokumentidega hiljemalt 31. juuli e-postiaadressile
enekoitla@gmail.com või helista minu mobiilile 5142957.
Vestlused toimuvad 01. - 04. august.
Rohkem infot Viimsi Kool
http://www.viimsi.edu.ee/.

kolmapäev, 14. juuni 2017

XLIV MATEMAATIKAÕPETAJATE PÄEVAD


Jõhvis ja Toilas  10. - 11. novembril 2017

Päevadest kutsume osa võtma ja ettekannetega esinema ning huvilistele töötubades tegevust pakkuma matemaatika- ja informaatikaõpetajaid, kõrg- ja ülikoolide õppejõude, haridus- ja teadusministeeriumi ja SA Innove matemaatika õpetamisega tegelevaid spetsialiste ning teisi matemaatikahariduse käekäigust huvitatud isikuid.
Ettekannete ja töötubade soovitatav temaatika:

1) E-tasemetöödest ja muudest õpilaste teadmiste elektroonilise kontrollimise katsetest.
2) Matemaatika riigieksamitest, nende olevikust ja tulevikust.
3) Matemaatika õpetajatest ja õpilastest. Muutustest teadmistes, hoiakutes, tööstiilis. Muutuste mõjust matemaatika õpetamisele ja õppimisele.
4) Valikkursustest ja läbivatest teemades ainekavas. Matemaatika seostest teiste õppeainete ja igapäevase eluga.
5) Infotehnoloogia kasutamise võimalustest, kogemustest ja tagajärgedest.
6) Õpilaste loomingulistest töödest ja uurimustöödest koolides. Probleemid, näited, esimesed juhendamise ja kaitsmise kogemused.
7) Uue õppekirjanduse, uute õppevahendite, õppemeetodite jms tutvustamine.

Loomulikult ootame ka teisi matemaatikaõpetusega seotud ettekandeid, näiteks avastusõppest, defineerimisest ja tõestamisest, robootikast jne.

Sooviavaldusi ettekandeks ootame hiljemalt 1. septembriks 2017. a.
Selles palume märkida autori(te) ees- ja perenimi, töökoht, e-posti aadress, ettekande temaatika (võimalusel ka pealkiri) ning selleks soovitav esitlusaeg.
Kui soovite avaldada artikli ka kogumikus "Koolimatemaatika XLIV", palume lisada artikli planeeritav maht. Artikli vormistamise nõuded (need ei erine kogumiku „Koolimatemaatika“ eelmiste aastate nõuetest) saadetakse soovijatele täiendava e-kirjaga.
Artiklite esitamise esmane tähtaeg on 1. juuliviimane tähtaeg on 1. oktoober 2016.
Osavõtuks registreerimine algab septembri alguses. Siis seatakse paika ka päevade orienteeruv kava.
Teate soovist esineda ettekandega palume saata (hiljemalt 1. septembriks) e-posti aadressiltonu.tonso@tlu.ee

Korraldajate nimel

Helika Toikka, (Ida-Virumaa matemaatika ainesektsiooni juht)

Tõnu Tõnso (Tallinna Ülikool, artiklite kogumiku toimetamine)
(tonu.tonso@tlu.ee) tel 56699247

Hannes Jukk, Tartu Ülikooli esindaja, tel 58053736

neljapäev, 18. mai 2017

WIRIS


Alates 1. jaanuarist 2018 ei saa koolid enam HITSA kaudu veebipõhist arvutialgebra süsteemi Wiris tasuta kasutada. Wirise tarkvara nõuab Java kasutamist, mida enimkasutatavate veebilehitsejate uued versioonid ei toeta. Selline muudatus on raskendanud ja vähendanud Wirise kasutamist. Wirise tarkvara soovitame kuni järgmise aasta alguseni kasutada veebilehe https://calcme.com/a või Moodle plugina kaudu. 

Jätkuvalt toetab HITSA teadus- ja insenertehnilise arvutamise paketi Mathcadi kasutamist, mille kohta saab lähemalt lugeda aadressilt http://www.hitsa.ee/teenused/tarkvaralitsentsid/mathcad

Kristi Kadaja-Kollom
IT-projektijuht
Tel: 53 313 878
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

esmaspäev, 15. mai 2017

Arvutipõhise statistika projekt

 Lugupeetud gümnaasiumi matemaatikaõpetajad!

Tartu Ülikooli Koolimatemaatika ja -informaatika keskus ning Haridus- ja Teadusministeerium kutsuvad teid osa võtma  arvutipõhise statistika õppematerjalide ja hindamisvahendite katsetamisest ning sellega seotud täienduskoolitusest, mis toimuvad meetme "Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt" raames.
Arvutipõhise statistika projekti esimene etapp toimus aastatel 2012 – 2014. Selle käigus loodi digitaalsed õppevahendid ning katsetati andmete ja statistika õpetamist uue kontseptsiooni alusel 42 õpetaja poolt 31-s koolis 1800 õpilase osavõtul. Lähemalt projekti kohta vaata kodulehelt www.koolistatistika.ut.ee Vastavalt projekti akadeemilise nõukoja soovitustele on hetkel käsil digitaalsete õppematerjalide täiendamine ning hindamisvahendite loomine, mida juba praegu koolides uuesti testitakse. 
Kutsume gümnaasiumiastmes õpetavaid matemaatikaõpetajaid osalema arvutipõhise statistika projekti järjekordses etapis 2017. aastal. Ootame piloteerima nii projekti eelmistes etappides osalenuid õpetajaid kui ka uusi õpetajaid.
Piloteerimise käigus peaksite õpetama arvutipõhise statistika õppekava gümnaasiumi 6. kursuse „Tõenäosus ja statistika“ raames. Samuti andma tagasisidet õppematerjalide ja õppeprotsessi kohta ning oma õpilastega läbi viima kontrolltöö. Tingimuseks on, et õpilased saavad tundides kasutada internetti ühendatud arvutit ning teie ise arvutit ja demovahendit (projektor vms).
Piloteerimist toetab ettevalmistav koolitus ja piloteerimise ajal toimiv Tartu Ülikooli Moodle’i kursus (3 EAP). Esimene ühine koolituspäev toimub Tartus teisipäeval, 13. juunil, 2017. Järgmised kaks koolituspäeva toimuvad augustis ja septembris. Palun andke oma osalemissoovist teada hiljemalt  7. juuniks aadressil terje.hoim@ut.ee
Saatke oma nimi, kooli nimi ja kirjeldage, millis(t)es klassi(de)s ja mitmele õpilasele soovite arvutipõhist statistikat õpetama hakata. Terje Hõim, Britt Kalam, Sirje Sild, Ülle Kikas jt projekti meeskonna liikmed on meeleldi nõus teie täiendavatele küsimustele vastama.
Ootame teid innovaatiliste matemaatikaõpetajate hulka, kes annavad oma õpilastele tänapäevased oskused andmete ja statistikaga töötamiseks!