neljapäev, 15. oktoober 2020

XLVII matemaatikaõpetajate päevad lükkuvad veebruarisse


 Seoses olukorraga Jõgevamaal ei ole võimalik korraldada matemaatikaõpetajate päevi novembris nagu oli plaanitud.  Korraldajad on otsustanud, et järgmised matemaatikaõpetajate päevad toimuvad Jõgeval 25.-26. veebruaril 2021. Kui ka siis pole võimalik päriselt kokku saada,  toimub üritus virtuaalselt. 


Täiendav info

Korralduslikud küsimused: Eha Kuld eha.kuld@mail.ee

Ettekanded ja artiklid: Hannes Jukk hannes.jukk@ut.ee

teisipäev, 13. oktoober 2020

Enn Nurga sünniaastapäev

 Tänane sünniaastapäevaline on ENN NURK (13.10.1935–03.02.1999) – pedagoogikateadlane ja matemaatika õppevara looja.

Ta lõpetas Kohtla-Järve 1. Keskkooli 1953. aastal ning 1959. aastal Tartu Riikliku Ülikooli füüsikaosakonna. Oli samast aastast Vändra Keskkooli matemaatikaõpetaja, õpetas ka füüsikat. Aastast 1969 oli ta Ühiskondliku Pedagoogika Uurimise Instituudi (ÜPUI), kuhu kuulusid kasvatuse ja õpetamisega seotud teaduslikust uurimistööst huvitatud õpetajad, liige. Enn Nurga uurimisvaldkonnad olid õpilaste individualiseeritud iseseisev töö ja rühmatöö, tunnitüübid, probleemõpe, õpioskused, matemaatikateadmiste taseme mõõtmine.

Enn Nurgalt on ilmunud  arvukalt publikatsioone ÜPUI kogumikes ja artikleid perioodikas. Ta on koostanud matemaatika õpikuid, töövihikuid, kontrolltööde ja eksamiülesannete kogumikke põhikoolile. 4. klassi matemaatikaõpikute kaasautoriks on aastakümneid Endel Noor, hilisematel aastatel ka Aksel Telgmaa, kes on üheks kaasautoreist 5.–8. klassi õpikute puhul. Lisaks eespoolnimetatutele on põhikooli matemaatikaõpikute kaasautoriteks Tiiu Kaljas, Madis Lepik ja August Undusk. Enn Nurga osalusega õppevara ilmub kordustrükkidena tänaseni. 

Nurga ja Telgmaa koostatud 5. ning 6. klassi matemaatikaõpikud võitsid esikoha NSV Liidu Haridusministeeriuhmi õpikute võistlusel 1987. aastal. Seepeale anti neid õpikuid välja vene, ukraina, leedu, läti, poola, rumeenia, baškiiri, jakuudi, tatari, tšuvaši, kasahhi, karakalpaki, tõva, uiguuri, ungari, valgevene ja moldaavia keeles.

Inge Unt meenutab: “Õpik nagu tema muugi õppekirjandus oli erakordselt õpilaskeskne (juba enne, kui see termin meil veel kasutusele tuli). Enn Nurk lähtus alati lapse kogemustest ja mõttemaailmast. Paraku ka Eesti oludest, mis tingis auhinnatud õpiku lõputut ümbertegemist. Ta ütles, et oleks ta seda ette teadnud, poleks õpikut tegema hakanudki. Näiteks tuli kõrvaldada tekst, milles tehteid sooritati vorsti hinnaga, sest Venemaa äärealadel polnud laps ehk vorsti näinudki.” (Õpetajate Leht, 12.02.1999)

Enn Nurk on Eesti NSV teeneline õpetaja 1972. aastast. Talle on omistatud Johannes Käisi preemia (1987) ja Gerhard Rägo nimeline mälestusmedal (1990). Ta tunnistati Pärnumaa aasta gümnaasiumiõpetajaks (1993) ning valiti maakonna populaarsemaks haridustegelaseks (1996). 

Enn Nurk on maetud Jõhvi kalmistule. Pärnu maavalitsuse ja Vändra Gümnaasiumi järelhüüdes meenutatakse Enn Nurka järgmiselt: “Ta oli ihu ja hingega õpetaja, poolik töö nagu poolik teadminegi oli talle võõras. E. Nurga ainetunnid olid alati põhjalikult ettevalmistatud ja sisukad tõsise töö tunnid, kus looderdamine ei saanud tulla mõttessegi. Tal ei olnud kombeks anda armu õpilastele ega iseendale. Tema tööaastate võrrandis oli vaid üks suurus – töö. Kuid tõsise töösse suhtumise ja nõudliku välisilme taga oli hea süda, kaasatundev ja mõistev loomus ning huumorimeel. Enn Nurga töökusest ja nõudlikkusest said osa nii Vändra Gümnaasiumi õpilased ja kolleegid kui ka maakonna ning vabariigi matemaatika ainekomisjoni liikmed.”


2001. aastast korraldatakse Vändra Gümnaasiumis Enn Nurga nimelist piirkondlikku matemaatikavõistlust põhikoolide õpilastele.

teisipäev, 12. mai 2020

Eelteade: XLVII matemaatikaõpetajate päevad

Järgmised matemaatikaõpetajate päevad toimuvad  toimuvad 13.-14. novembril 2020 Jõgeval ja Kuremaal.

Kutsume päevadest osa võtma ning ettekannetega esinema või töötubasid juhatama matemaatika- ja informaatikaõpetajaid, kõrgkoolide õppejõude, õppekava rakendumise uurijaid ja teisi matemaatikaharidusest huvitatud isikuid.

Ettekannete ja töötubade soovitatav temaatika:
1. Õppekava rakendamise kogemused.
2. Välishindamisest ja matemaatika riigieksami olevikust-tulevikust.
3. Valikkursuste ja teiste ainekava rikastavate teemade käsitlemise ning tunnivälise ainealase tegevuse korraldamise kogemused.
4. Infotehnoloogia kasutamise kogemused matemaatikaõpetuses.
5. Õpilaste uurimistööde juhendamise kogemused.
6. Uue õppekirjanduse, õppevahendite, -meetodite jms ideede ja taotluste tutvustamine.
7. E-ülesannete loomine.

8. Matemaatika õpetamise kogemustest  e-õppe tingitingimustes.
Loomulikult ootame ka teisi matemaatikaõpetust käsitlevaid ettekandeid.

Sooviavaldusi ettekandeks ootame hiljemalt 15.juuniks 2020. a.
Selles palume märkida autori(te) ees- ja perenimi, töökoht, e-posti aadress, ettekande temaatika (võimalusel pealkiri) ning selleks soovitav esitlusaeg.

Kui soovite avaldada artikli ka kogumikus "Koolimatemaatika XLVII", palume lisada artikli planeeritav maht. Artikli vormistamise nõuded saadetakse soovijatele täiendava e-kirjaga.
Artiklite esitamise tähtaeg on 10. september.

Teade soovist esineda ettekandega palume saata e-posti aadressil
hannes.jukk@ut.ee

Täiendav info

Korralduslikud küsimused: Eha Kuld eha.kuld@mail.ee
Ettekanded ja artiklid: Hannes Jukk hannes.jukk@ut.ee

Kutse veebipõhisele koolitusele "IKT vahendite kasutamine matemaatikaõppes"

Head matemaatikaõpetajad!


Ootame teid 1. okt-30. nov 2020 toimuvale veebipõhisele koolitusele "IKT vahendite kasutamine matemaatikaõppes".  Koolitus toimub TÜ Moodle keskkonnas. Õppimist toetavad kirjalikud juhendid, videod ja mõned online tunnid. Koolitajateks on Sirje Pihlap (TÜ), Liis Mardi (Mart Reiniku Kool) ja Rita Postov (Mustvee Kool).
Kursuse sisu: 
1) Programmi GeoGebra võimalused erinevate matemaatika teemade õpetamisel. 
2) Geogebra uus vahend GeoGebra klassiruum, kus õpetaja saab jälgida kõigi õpilaste tööd oma arvutist. 
3) Desmos.teacher keskkond õppetöö toetamisel ja interaktiivsete õppematerjalide koostamine selles keskkonnas; 
4) Ekraanivideode koostamine ja töötlemine.

Täpsem info ja registreerumine: https://koolitus.edu.ee/training/4014.

Koolitust toetab ESF ja Eesti Vabariik, seega koolis töötavale õpetajale on koolitus tasuta.

Sirje Pihlap

TÜ matemaatika ja statistika instituut
matemaatikahariduse keskus

pühapäev, 19. jaanuar 2020

Kutse koolitusele "Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: matemaatika"

02. märtsil algab veebipõhine koolitus
Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: matemaatika.

Koolitus keskendub matemaatika ainevaldkonnapõhistele digioskustele, mis aitavad õpetajatel toetada õppijate digipädevusi.


Koolitus on mõeldud üldhariduse matemaatikaõpetajatele ja kutsehariduse üldainete õpetajatele.
Koolitusele ootame digipädevustes alg- või kesktasemel õpetajaid,

  • kelle arvutikasutamise oskused on rahuldavad või head ning kes kasutavad digitehnoloogiat õppeprotsessis episoodiliselt;
  • kes on valmis digitehnoloogiat õppeprotsessi senisest enam integreerima ega karda õppijatega uusi asju katsetada. 
Koolitusel
läbitakse 5 digipädevuste teemat,
valmib 1 õpilugu.
Koolitus

kestab 8 nädalat (lisaks jääb õppeperioodi üks vaba koolivaheaja nädal),
100% veebipõhine.
Toeks on 2 praktikust koolitajat
Õpikeskkonnas Moodle toimuv veebipõhine koolitus annab õpetajale vabaduse - igaüks saab koolitusperioodi jooksul valida sobiva aja õppimiseks ja õpilastega katsetamiseks. Valminud õpilugu saab õpetaja hiljem klassiruumis kasutada, seda edasi arendada ja kolleegidega jagada. 

Koolitus on õpetajale tasuta
Loe täpsemalt ja registreeru https://koolitus.edu.ee/training/3356

esmaspäev, 13. jaanuar 2020

Ettevalmistuskursus matemaatika riigieksamiks Tartu Ülikoolis

TÜ matemaatikahariduse keskus pakub matemaatika riigieksamiks valmistujale e-õppe toega kursust. Auditoorne töö toimub Tartus alates 02.02.2020 16 nädalal laupäeviti (á 4 tundi). 

Kursuse õppejõud on Hugo Treffneri Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja ja Tartu Ülikooli matemaatikahariduse keskuse lektor Kerli Orav-Puurand.

Kursuse hind on 190 eurot. 

Lisainfo ja registreerimine https://sisu.ut.ee/matemaatikaharidusekeskus/