teisipäev, 4. veebruar 2014

Matemaatikaõpetajate aktiiv Tartus

Tartu Raekoja plats

1. veebruaril toimus Tartus Hugo Treffneri Gümnaasiumis maakondade ainesektsioonide esimeeste ning EMS Koolimatemaatika Ühenduse juhatuse infopäev. 
Põhjaliku ülevaate matemaatika kitsast ja laiast riigieksamist andis Deivi Taal Innovest. Eksami ettevalmistamisel on töögrupp teinud väga põhjaliku töö, arvestatud on eelmiste aastate katsetööde tulemuste ning õpilaste ja õpetajate tagasiside ankeetidest saadud soovituste ja ettepanekutega (http://www.innove.ee/et/Riigieksamid/riigieksamite-materjalid; katsetöö 2012 analüüs; kitsa matemaatikakursuse katsetöö analüüs (2013); laia matemaatikakursuse katsetöö analüüs (2013)). Eksamite ettevalmistamisel oli aluseks HTM Välishindamisosakonna poolt koostatud lähteülesanne  ning  kitsa ja laia matemaatikakursuse lahtikirjutatud ainekavad. Eksamitööde ja hindamisjuhendite koostamisel on järgitud samu põhimõtteid (nt ülesannete raskusaste ainekavale vastav, on kasutatud elulisi tekstülesandeid, mille lahendusalgoritm ei ole ette öeldud, punktijaotus vastavalt kontrollitavatele õpioskustele jm), mis olid 2012. ja 2013. a katsetööde puhul (http://www.innove.ee/et/Riigieksamid/riigieksamite-materjalid; Matemaatika katsetöö 2012 ja 2013).
Deivi Taal
Info matemaatika riigieksamite korralduse, ülesehituse, formaadi, sooritusaja, ülesannete valiku, abivahendite, hindamise ja õppematerjalide kohta leiab siit.
Deivi Taal juhtis tähelepanu sellele, et eksamiks ettevalmistumisel ei tohi olla eesmärgiks õpikutes/töövihikutes pakutud teemade läbimine, vaid õppekavas nõutud õpitulemuste saavutamine. Eksamiülesannete koostamisel ei lähtuta ühestki konkreetsest õpikust, vaid riikliku õppekava nõudmistest ja lähteülesandest. 
Ettekandja tutvustas H.Uudelepa ja A.Lõhmuse poolt väljaantud kogumikku "Eksaminandile matemaatika riigieksamist 2014". Kuigi kogumikus on head ülesanded, pole need eksami näidisülesanded. Kogumik on suuresti kordus eelmiste aastat trükist ja pole väga hästi uuendatud. Mingil juhul ei tohi seda kogumikku seostada Innovega. Ligikaudu kolmandik kogumiku materjalist on vabalt kättesaadav Innove kodulehel. Kui seda kogumikku kasutada eksamiks valmistumisel, siis vaid õpetaja suunamisel (õpetaja on kursis selle aasta riigieksami nõuetega).
Põhikooli matemaatika lõpueksam toimub 6. juunil algusega kell 10, täpsem info eksami korralduse, töö ülesehituse, formaadi, sooritusaja, ülesannete valiku ja abivahendite kohta on siin. Ka selle eksami ülesannete koostamisel ei lähtuta ühestki konkreetsest õpikust, vaid riikliku õppekava nõudmistest.

Hele Kiisel

Hele Kiisel (EMS KMÜ)  tutvustas matemaatika ainekava uuendamisega seonduvat. Põhikooli osas on töögrupp oma ettepanekud teinud ning eksperdid  arvamuse uuendusettepanekute kohta esitanud. Kohalolijad arutasid kõik ettepanekud veelkord läbi. Ettepanekuid muudatusteks sisu ja õpitulemuste osas oli vähe, nendega saab tutvuda siin.  Gümnaasiumi kitsa ja laia matemaatika ainekava töögrupp on alles alustanud oma tööd, kohalolijad said kuulda esimestest mõtetest.  Kindlasti oodatakse ka selles protsessis kaasa rääkima kõiki matemaatikaõpetajaid. Täpsem info jõuab maakondadesse ainesektsioonide esimeeste kaudu.
 Anne Reiljan
Anne Reiljan (Õpetajate Ühenduste Koostöökoda) tutvustas ideed maakondade aktiivsete matemaatikaõpetajate tunnustamiseks hakata välja andma pii-preemiat. Preemia saaja võiks otsustada piirkondlik ainesektsioon, kes esitab KMÜ-le nominendid 1. oktoobriks ning autasu antakse kätte vabariiklikel matemaatikaõpetajate päevadel. Kohalviibinud kiitsid idee heaks. 
 Rinnamärk pii-preemia laureaadile

Sirje Pihlap (TÜ, Tiigrimatemaatika koolitaja) rääkis 2014. aasta Tiigrimatemaatika tegemistest. Kahjuks on olukord selline, et Tiigrihüppe SA üleminekuga HITSA tiiva alla Tiigrimatemaatika lihtsalt kadus ära (HITSA ei saanud TH-lt päranduseks kaasa vajalikku infot). Tänaseks on tiigrimatemaatikud mõnel korral olnud nõu pidamas HITSAs ja tulemuseks on kokkulepe, et  alustatakse koostööd. Esimeseks ühiseks ürituseks on järjekordne põnev õpilaskonkurss "Märka matemaatikat enda ümber - tessellatsioon". Ootame võistlusele rohkelt osavõtjaid, võistluse info leiate siit.  Kahjuks ei toimu 2014. a esimesel poolel ühtegi Tiigrimatemaatika koolitust, kuid teiseks poolaastaks on lootus alustada uuesti e-koolitustega. Et pakkuda just selliseid koolitusi, mida õpetajad soovivad ja vajavad, on kohe-kohe algamas uuring, mille ankeet jõuab õpetajateni maakondade ainesektsioonide esimeeste kaudu. Palume sellel uuringul osaleda kõigil matemaatikaõpetajatel.

Põhjalikum info 1. veebruaril räägitust jõuab maakondadesse ainesektsioonide esimeeste kaudu.Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar