neljapäev, 24. mai 2018

Statistikaülesannete koostamise võistlus

Läheneb Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituudi ja Statistikaameti poolt väljakuulutatud võistlusele  tööde esitamise tähtaeg 31. mai. Tähtaeg pikendatud 10. juunini.
Kõigest täpsemalt https://koolistatistika.ut.ee/statistikaulesannete-voistlus/, kust leiate lisaks võistluse juhendile ka andmebaaside kasutamise koolituste slaidid.

Ootame rohket osavõttu!

Täiendav info: Sirje Pihlap

sirje.pihlap@koolistatistika.ut.ee

teisipäev, 8. mai 2018

Eelteade: XLV MATEMAATIKAÕPETAJATE PÄEVAD

toimuvad Viljandis
19.-20. oktoobril 2018

Kutsume päevadest osa võtma ning ettekannetega esinema või töötubasid juhatama matemaatika- ja informaatikaõpetajaid, kõrgkoolide õppejõude, õppekava rakendumise uurijaid ja teisi matemaatikaharidusest huvitatud isikuid.

Ettekannete ja töötubade soovitatav temaatika:
1. Õppekava rakendamise kogemused.
2. Välishindamisest ja matemaatika riigieksami olevikust-tulevikust.
3. Valikkursuste ja teiste ainekava rikastavate teemade käsitlemise ning tunnivälise ainealase tegevuse korraldamise kogemused.
4. Infotehnoloogia kasutamise kogemused matemaatikaõpetuses.
5. Õpilaste uurimistööde juhendamise kogemused.
6. Uue õppekirjanduse, õppevahendite, -meetodite jms ideede ja taotluste tutvustamine.
7. E-ülesannete loomine jne.

Loomulikult ootame ka teisi matemaatikaõpetust käsitlevaid ettekandeid.

Sooviavaldusi ettekandeks ootame hiljemalt 15.juuniks 2018. a.
Selles palume märkida autori(te) ees- ja perenimi, töökoht, e-posti aadress, ettekande temaatika (võimalusel pealkiri) ning selleks soovitav esitlusaeg.

Kui soovite avaldada artikli ka kogumikus "Koolimatemaatika XLV", palume lisada artikli planeeritav maht. Artikli vormistamise nõuded saadetakse soovijatele täiendava e-kirjaga.
Artiklite esitamise tähtaeg on 10. september.

Teade soovist esineda ettekandega palume saata (hiljemalt 10. septembriks) e-posti aadressil
sirje.pihlap@ut.ee

Korraldajate nimel
Sirje Pihlap