laupäev, 10. märts 2018

Ülesannete koostamise võistlus õpilastele

Põhikooli, keskkooli või kutsekooli õpilane, bakalaureuseõppe tudeng!                      

Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituut ning  Statistikaamet kutsuvad osalema

STATSITIKAÜLESANNETE KOOSTAMISE VÕISTLUSEL

Koosta ülesandeid, mis aitavad kooliõpilastel andmete ja statistika abil tundma õppida Eestit ja tema positsiooni maailmas. Esita küsimusi Eesti inimeste, ühiskonna ja looduse kohta. Leia vastuseid andmebaasidest.
Registreeru võistlust ja andmebaase tutvustavale koolitusele hiljemalt 23. aprilliks https://goo.gl/forms/ZyGPasS3aMJpiQHH3

VÕISTLUSTÖÖD

Esita võistlusele ülesandeid, milles tuleb kasutada andmebaasidest saadud reaalseid andmeid ning matemaatikat ja statistikat erinevate eluvaldkondade probleemide lahendamiseks. Vali Sulle ja eakaaslastele huvipakkuvad probleemid. Ülesanded  peaksid sobima põhikooli kolmanda kooliastme või keskkooliastme erinevate ainete koolitundidesse või kodutöödeks.
Võistlustöö sisaldab
1) Elulise probleemi kohta koostatud ülesannet, milles on lühike, kuid ammendav probleemi kirjeldus, ülesande püstitus ning üks või mitub uurimisküsimust.
2) Ülesande lahendust, milles on toodud
a. õiged vastused (arvude, valemite, teksti või diagrammidena) ,
b. lahenduskäigu kirjeldus;
c. lahendamise juhend: sh vajalikud IT-vahendid, veebiaadressid, matemaatilised mõisted ja protseduurid;
d. lahendamiseks vajalik aeg;
e. hindamisjuhend;
f. autori kommentaarid õpetajale ja õpilasele lahendamise kohta (soovi korral).
g. ülesandes kasutatud andmete leidmise, selekteerimise ja allalaadimise juhend. Kui andmed ei ole internetist vabalt kättesaadavad, siis tuleb lisada ka andmefail.

TÖÖDE ESITAMINE

Võistlustööde esitamise tähtaeg on 31.mai 2018
Tööd tuleb üles laadida Google vormi kaudu: https://goo.gl/forms/0NXPH6MIdZf0OxOn1
NB! Failide üleslaadimiseks peab teil olema Google konto.
Võistlustöö esitamine
1. Sisetage Google vormi andmed autori ja juhendaja kohta
Võistlustööl võib olla kuni 3 autorit. Mitme autori korral kirjutage kõigi autorite andmed komadega eraldatult samadele väljadele.
2. Laadige üles fail, mis sisaldab ülesannet ja lahendust - Word vm  tekstifail.
Faili nimes olgu esimese autori nimi ja ülesande number: Eesnimi_Perenimi_ yl-1 (juhuks kui sama autor esitab mitu ülesannet).
3. Laadige üles andmete fail (kui andmed ei ole veebis) - Excel vm tabelarvutusfail.
Faili nimes olgu esimese autori nimi ja ülesande number:
 Eesnimi_Perenimi_ yl-1_andmed.

VÕISTLUSTÖÖDE HINDAMINE

Võistlustöid hindab žürii, kuhu kuuluvad matemaatika ja statistika asjatundjad ning õpetajad. Hindamine toimub eraldi põhikooli, keskkooli (kutsekooli) ja ülikooli astmes.
Hindamisel arvestatakse:
Vastavust juhendile (sh sihtgrupile sobiv raskusaste, koolitunniks sobiv pikkus, jm)
Asjakohast probleemivalikut;
Lahenduse matemaatilist korrektsust; kasutatud meetodite mitmekesisust;
Probleemilahendamise metoodika kasutamist,
Uurimisküsimuste formuleerimist ja mitmekesisust (võimaldavad eri tüüpi vastuseid);
Keelekasutust ja vormistamise kvaliteeti
Korrektset viitamist, sh autoriõiguste arvestamist.

Tulemused avaldatakse Statistikaameti kodulehel 15. juuniks 2018.

Iga kooliastme paremaid autasustatakse.

Parimate võistlustööde esitajad kutsutakse septembris  pidulikule seminarile ja autasustamistseremooniale.

ÕPI ANDMETEST TEADMIST LOOMA ning AITA KA TEISTEL SEDA ÕPPIDA!
REGISTREERU VÕISTLUSELE!

Täiendav info: sirje.pihlap@koolistatistika.ut.ee