reede, 28. veebruar 2014

Tehnoloogia kasutamine matemaatika õpetamisel


Lugupeetud kolleegid!
Meil on käsil üks väke aga väga oluline uuring.
Uuringu korraldajaks on Hariduse Innovatsioonikeskus HITSA ja Tartu Ülikool. Ühest küljest soovitakse uuringuga  teada saada õpetajate soove ja vajadusi koolituste osas, et saaks alates sügisest jätkata tasuta koolituste pakkumist vastavalt õpetajate soovidele. Teisest küljest soovitakse saada võrdlusandmeid kolm aastat tagasi toimunud uuringule, mis puudutas IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) kasutamist matemaatikaõppes. 
On väga oluline, et ankeedi küsimustele vastaks võimalikult palju matemaatikaõpetajaid, sealhulgas ka need õpetajad, kes arvuteid õppetöös veel ei kasuta.
Ankeedis on 15 küsimust ja need avanevad aadressil  http://goo.gl/tU9r74.

Uuringu tulemused avaldame sügisel matemaatikaõpetajate päevadel ja veebilehel http://matdid.edu.ee ja ka siin ajaveebis.

teisipäev, 25. veebruar 2014

Eestikeelsed matemaatikaprogrammid

Lugupeetud matemaatikaõpetajad ja õppejõud!

HITSA Innovatsioonikeskus tuletab meelde, et matemaatikaõpetuse elavdamiseks sobivad hästi järgmised eestikeelsed programmid:

WIRIS on veebipõhine arvutialgebra süsteem , mis sobib hästi mitmesuguste probleemülesannete lahendamiseks, kus lahendusidee(de) otsimine on õpilase töö, arvutuse teostamisel abistab programm. Programmi kohta rohkem infot leiate WIRIS koduleheküljelt: www.wiris.ee

GeoGebra on dünaamilise geomeetria programm, mis loodi geomeetria, algebra, statistika ja matemaatilise analüüsi õpetamise ja õppimise hõlbustamiseks. Programmi eestikeelse versiooni  saab alla laadida GeaGebra koduleheküljelt: www.geogebra.org

T-algebra on Eestis valminud programm, mille abil on väga hea harjutada arvutamist, võrrandite ja võrrandisüsteemide lahendamist, avaldiste lihtsustamist jms. Windowsi operatsioonisüsteemile mõeldud programmi saab alla laadida aadressilt http://math.ut.ee/T-algebra

MathCad on  teadus- ja insenertehnilise arvutamise pakett, mis võimaldab sisestada matemaatilisi avaldisi ligilähedaselt loomulikul kujul nagu trükitud tekstides, mis lihtsustab arvutuste käigu jälgimist.
Programmi saab tasuta kasutada kõikides üldhariduskoolides ning Eesti e-Ülikooli ja e-Kutsekooli liikmeskoolides (seda ainult kooli arvutitest). Programmi saab installida aadressilt http://www.e-uni.ee/mathcad, selleks tuleb eelnevalt registreerida arvuti IP number või vahemik aadressil henri@cc.ttu.ee.

Rohkem infot programmide kohta leiate Innovatsioonikeskuse kodulehelt http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/opitarkvara


Parimate soovidega

Karel Zova

Projektijuht
HITSA Innovatsioonikeskus
tel 62 85 825
mob 55 52 91 34
skype karel.zova
Raja 4c, 12616 Tallinn

kolmapäev, 19. veebruar 2014

Matemaatika tööraamat põhikooli lõpetajaleSelle aasta augustis ilmub kirjastuse Maurus väljaandena tööraamat 9.klassile "Matemaatika tööraamat põhikooli lõpetajale." Maht on 88 lk, sisaldab 16 teemat. Raamatus on valemid, näiteülesanded ja ning ülesanded lahendamiseks. On jäetud ka vastav ruum lahenduste vormistamiseks. Orienteeruv hind ca 4 eurot.

Täpsema info saamiseks kirjutage allarveelmaa8@hotmail.com

teisipäev, 4. veebruar 2014

Matemaatikaõpetajate aktiiv Tartus

Tartu Raekoja plats

1. veebruaril toimus Tartus Hugo Treffneri Gümnaasiumis maakondade ainesektsioonide esimeeste ning EMS Koolimatemaatika Ühenduse juhatuse infopäev. 
Põhjaliku ülevaate matemaatika kitsast ja laiast riigieksamist andis Deivi Taal Innovest. Eksami ettevalmistamisel on töögrupp teinud väga põhjaliku töö, arvestatud on eelmiste aastate katsetööde tulemuste ning õpilaste ja õpetajate tagasiside ankeetidest saadud soovituste ja ettepanekutega (http://www.innove.ee/et/Riigieksamid/riigieksamite-materjalid; katsetöö 2012 analüüs; kitsa matemaatikakursuse katsetöö analüüs (2013); laia matemaatikakursuse katsetöö analüüs (2013)). Eksamite ettevalmistamisel oli aluseks HTM Välishindamisosakonna poolt koostatud lähteülesanne  ning  kitsa ja laia matemaatikakursuse lahtikirjutatud ainekavad. Eksamitööde ja hindamisjuhendite koostamisel on järgitud samu põhimõtteid (nt ülesannete raskusaste ainekavale vastav, on kasutatud elulisi tekstülesandeid, mille lahendusalgoritm ei ole ette öeldud, punktijaotus vastavalt kontrollitavatele õpioskustele jm), mis olid 2012. ja 2013. a katsetööde puhul (http://www.innove.ee/et/Riigieksamid/riigieksamite-materjalid; Matemaatika katsetöö 2012 ja 2013).
Deivi Taal
Info matemaatika riigieksamite korralduse, ülesehituse, formaadi, sooritusaja, ülesannete valiku, abivahendite, hindamise ja õppematerjalide kohta leiab siit.
Deivi Taal juhtis tähelepanu sellele, et eksamiks ettevalmistumisel ei tohi olla eesmärgiks õpikutes/töövihikutes pakutud teemade läbimine, vaid õppekavas nõutud õpitulemuste saavutamine. Eksamiülesannete koostamisel ei lähtuta ühestki konkreetsest õpikust, vaid riikliku õppekava nõudmistest ja lähteülesandest. 
Ettekandja tutvustas H.Uudelepa ja A.Lõhmuse poolt väljaantud kogumikku "Eksaminandile matemaatika riigieksamist 2014". Kuigi kogumikus on head ülesanded, pole need eksami näidisülesanded. Kogumik on suuresti kordus eelmiste aastat trükist ja pole väga hästi uuendatud. Mingil juhul ei tohi seda kogumikku seostada Innovega. Ligikaudu kolmandik kogumiku materjalist on vabalt kättesaadav Innove kodulehel. Kui seda kogumikku kasutada eksamiks valmistumisel, siis vaid õpetaja suunamisel (õpetaja on kursis selle aasta riigieksami nõuetega).
Põhikooli matemaatika lõpueksam toimub 6. juunil algusega kell 10, täpsem info eksami korralduse, töö ülesehituse, formaadi, sooritusaja, ülesannete valiku ja abivahendite kohta on siin. Ka selle eksami ülesannete koostamisel ei lähtuta ühestki konkreetsest õpikust, vaid riikliku õppekava nõudmistest.

Hele Kiisel

Hele Kiisel (EMS KMÜ)  tutvustas matemaatika ainekava uuendamisega seonduvat. Põhikooli osas on töögrupp oma ettepanekud teinud ning eksperdid  arvamuse uuendusettepanekute kohta esitanud. Kohalolijad arutasid kõik ettepanekud veelkord läbi. Ettepanekuid muudatusteks sisu ja õpitulemuste osas oli vähe, nendega saab tutvuda siin.  Gümnaasiumi kitsa ja laia matemaatika ainekava töögrupp on alles alustanud oma tööd, kohalolijad said kuulda esimestest mõtetest.  Kindlasti oodatakse ka selles protsessis kaasa rääkima kõiki matemaatikaõpetajaid. Täpsem info jõuab maakondadesse ainesektsioonide esimeeste kaudu.
 Anne Reiljan
Anne Reiljan (Õpetajate Ühenduste Koostöökoda) tutvustas ideed maakondade aktiivsete matemaatikaõpetajate tunnustamiseks hakata välja andma pii-preemiat. Preemia saaja võiks otsustada piirkondlik ainesektsioon, kes esitab KMÜ-le nominendid 1. oktoobriks ning autasu antakse kätte vabariiklikel matemaatikaõpetajate päevadel. Kohalviibinud kiitsid idee heaks. 
 Rinnamärk pii-preemia laureaadile

Sirje Pihlap (TÜ, Tiigrimatemaatika koolitaja) rääkis 2014. aasta Tiigrimatemaatika tegemistest. Kahjuks on olukord selline, et Tiigrihüppe SA üleminekuga HITSA tiiva alla Tiigrimatemaatika lihtsalt kadus ära (HITSA ei saanud TH-lt päranduseks kaasa vajalikku infot). Tänaseks on tiigrimatemaatikud mõnel korral olnud nõu pidamas HITSAs ja tulemuseks on kokkulepe, et  alustatakse koostööd. Esimeseks ühiseks ürituseks on järjekordne põnev õpilaskonkurss "Märka matemaatikat enda ümber - tessellatsioon". Ootame võistlusele rohkelt osavõtjaid, võistluse info leiate siit.  Kahjuks ei toimu 2014. a esimesel poolel ühtegi Tiigrimatemaatika koolitust, kuid teiseks poolaastaks on lootus alustada uuesti e-koolitustega. Et pakkuda just selliseid koolitusi, mida õpetajad soovivad ja vajavad, on kohe-kohe algamas uuring, mille ankeet jõuab õpetajateni maakondade ainesektsioonide esimeeste kaudu. Palume sellel uuringul osaleda kõigil matemaatikaõpetajatel.

Põhjalikum info 1. veebruaril räägitust jõuab maakondadesse ainesektsioonide esimeeste kaudu.