esmaspäev, 16. november 2009

XXXVI Matemaatikaõpetajate päevad

Tartus 13.- 14. november 2009

13. november
Avaistung Tartu Ülikooli aulas

Avasõnad
Boris Goldman, Tartu linna Haridusosakonna juhataja
Prof Mati Kilp TÜ Matemaatikainformaatikateaduskonna dekaan
Olaf Prinits 85
Tiit Lepmann
Olaf Prinitsa tegevuse ühest aspektist Eesti koolimatemaatika kujundajana XX sajandil
Jüri Afanasjev
Matemaatikast muusikas
Mati Abel
Kontsert Tartus Jaani kirikus

II istung Hugo Treffneri Gümnaasiumis

1. Hugo Treffneri Gümnaasiumi tervitus
2. Matemaatika kui infoühiskonna mootor - Erkki Leego
3. Põhikooli matemaatikateadmiste rakendamise tase gümnaasiumi riigieksamil - Lea Lepmann
4. Kognitiivsete pädevuste arendamise võimalused matemaatikaõpetuses - Anneli Salumaa
5. Matemaatikaalaste teadmiste hindamisest - Anu Palu

PILDISTAMINE

III istung Hugo Treffneri Gümnaasiumis
1. Õpilaste motiveerimisest matemaatika õpetamisel - Tiiu Kaljas, Kristi Väät
2. Näitlik matemaatika - Mare Mõisa
3. Virtuaalne geotahvel geomeetriaõpetuses - Anu Kuld
Virtuaalne geotahvel ja muud vahendid
4. Mida annab õpilastele TÜ Teaduskooli töös osalemine Hilja Afanasjeva
5. Tiigri matemaatika ja IKT kasutamise kogemustest välismaal - Sirje Pihlap

Koosviibimine Hugo Treffneri Gümnaasiumis
14.november

Arvutamine
1. Ratsionaalarv ja selle erinevad esitusviisid - Jüri Kurvits
2. „Protsentarvutus on keeruline, sest mulle ei jäänud see pähe.“ - Regina Reinup
3. Peastarvutamise strateegiatest naturaalarvude liitmisel ja lahutamisel - Elts Abel
4. Koolisisene aritmeetika konkurss Viia Keeru, Valli Siruli, Egle Zoo
5. Tartu linna matemaatika ülesannete lahendamise võistlus “PÄHKLID” - Mart Oja
6. Ühest ettevõtmisest Mart Reiniku Gümnaasiumis - Maire Oja

Arvuti
1. Arvuti kui võimalik abivahend individualiseerimisel ja aktiviseerimisel matemaatikatunnis -
Malve Zimmermann
2. Arvutid koolimatemaatikas 2009 ja 2014 - Marili Rõõm, Eno Tõnisson
3. Kuula rühmatööd - Kristi Kreutzberg, Eno Tõnisson
4. Võrrandi lahendamine programmiga WIRIS - Hannes Jukk, Rain Lõpp
5. Ajaveebi ja Google dokumentide kasutamine matemaatika õpetamisel - Jüri Kurvits, Marina Kurvits

Lõppistung Hugo Treffneri Gümnaasiumis
1. Rahamaailm – „+“ või „-„ ? - Gunnar Toomemets
2. Matemaatiliste mudelite rakendamine keelte ajaloo uurimisel - Sander Pajusalu
3. Võrrandite lahendamisest - Katrin Kokk
4. Algebra tüüpülesanded 7. - 8. klassi matemaatikavõistlustel - Maksim Ivanov
Päevade lõpetamine

XXXVII matemaatikaõpetajate päevad toimuvad 2010/2011 õ.a sügisesel vaheajal Värskas